Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Atelier Leut, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, BTW BE0753.802.440. Atelier Leut biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier Leut moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Leut aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in EURO. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

​* BTW: Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.
Hierdoor mag er geen BTW aan de klant aangerekend worden. .

Artikel 3: Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen,  beschreven op de website www.atelierleut.be; De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Artikel 4: Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail op het door de klant opgegeven emailadres. De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  
De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

Artikel 5: Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail. De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering:
– Annuleert de klant meer dan 1 maanden (30 dagen) voor de workshop, krijgt deze de betaling teruggestort.
– Bij annulering vanaf 1 maanden (30 dagen) voor de start van de workshop gebeurt er een gedeeltelijke terugbetaling. De klant kan ook een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn plaats kan innemen. Ook dit meldt de klant via e-mail.

Kan de workshop niet doorgaan omwille van de COVID19-maatregelen, dan wordt de workshop opnieuw ingepland op een latere datum. Past die datum niet voor de klant, dan krijgt de klant de kans om op een later tijdstip aan een andere workshop van Atelier Leut deel te nemen. 
Als de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt er geen terugbetaling. 
Atelier Leut behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Atelier Leut zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing.

Artikel 7: Aanbod

Ondanks het feit dat de online e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Leut niet. Atelier Leut is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Leut is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren via info@atelierleut.be.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Leut. Atelier Leut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 8: Online aankopen

De Klant kan een maandelijks project aankopen. De Klant zal na betaling een bevestiging ontvangen.
We accepteren momenteel enkel Bancontact.
Het Leut project wordt altijd rond het midden van de maand naar de klant verzonden. Wanneer de projecten verzonden zijn, laten we dat aan de Klant weten via e-mail en op onze social kanalen.
Atelier Leut is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 9: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering gebeurt door PostNL of Bpost. Van zodra jouw pakket is afgeleverd aan de koerier, sturen wij jou een mailtje met de track&trace coördinaten.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. [Afhankelijk van de gekozen abonnements-formule]
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Atelier Leut.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Atelier Leut was geboden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Leut. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Leut te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 11: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Leut.
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Atelier Leut,(info@atelierleut.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Leut heeft meegedeeld en terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant
  
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier Leut zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
 
Atelier Leut betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Atelier Leut via info@atelierleut.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier Leut.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Leut zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 13: Aantasting geldigheid- niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Leut om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Leut. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.